Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu – jaka jest podstawa prawna wniosku?

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.

Kiedy między innymi można skorzystać z wykreślenia danych z KRS z urzędu?

Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy w ramach obsługi jednej ze spółek prawa handlowego miała do czynienia z sytuacją, w której prezes zarządu spółki złożył na ręce jedynego wspólnika spółki oświadczenie o rezygnacji z funkcji w zarządzie wraz z zawiadomieniem o nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki. Na zgromadzenie wspólników nie stawił się jednak jedyny wspólnik. Wobec niestawiennictwa wspólnika uchwała w przedmiocie wyboru członków zarządu spółki nie została podjęta.

Następnie Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy celem zapewnienia zgodności wpisów w KRS z rzeczywistym stanem prawnym złożyła wniosek o zmianę danych w przedmiocie wykreślenia dotychczasowego prezesa zarządu. Wobec stanowiska (postanowienia) sądu w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków w składzie organów spółki lub też wykazania, iż spółka posiada organ uprawniony do jej reprezentacji (co jednak z przyczyn niezależnych od spółki w owym czasie nie miało miejsca),

Kancelaria złożyła wniosek o dokonanie z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy.

We wniosku wskazano, iż wykreślenie danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy znajduje swe uzasadnienie z uwagi na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Podkreślono, iż dokumenty stanowiące podstawę wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych oraz, że dane te są istotne. Wskazano również, iż uprzedni wniosek złożony w „normalnym” – wnioskowym trybie, wobec ww. braków w składzie organów wnioskodawcy  okazał się niemożliwy do wykonania.

Z tych też względów wniosek o wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowił jedyną możliwość wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy.

Zainicjowany przez Kancelarię tryb postępowania uregulowany w art. 24 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym skutkował dokonaniem przez Sąd wykreślenia z urzędu danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy i okazał się w pełni skuteczny dla Klienta Kancelarii.

Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań rejestrowych oraz postępowań w zakresie wykreślenia z urzędu danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wstecz