Zwrot kosztów odzyskiwania należności

Czy przedsiębiorcy – wierzycielowi poza odsetkami ustawowymi za opóźnienie przysługuje jeszcze jakieś roszczenie pieniężne w związku z opóźnieniem się z płatnościami wynikającymi z transakcji handlowych?

Tak. Wierzycielowi przysługuje tzw. rekompensata (koszty wewnętrznie poniesione z powodu opóźnień w płatnościach) za koszty odzyskiwania należności.

Co ciekawe przedsiębiorca – wierzyciel, bez wezwania uprawniony jest do żądania od przedsiębiorcy - dłużnika stałej kwoty rekompensaty. Jest to celowy zabieg ze strony ustawodawcy, aby przeciwdziałać nadmiernym opóźnieniom w zapłatach. Wysokość kwoty rekompensaty zależy od wysokości świadczenia pieniężnego i tak w przypadku, gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5 000,00 zł należy się równowartość 40 euro, gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 000,00 zł, ale niższa niż 50 000,00 zł należy się równowartość 70 euro i gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000,00 zł należy się równowartość 100 euro. Warto zapamiętać, że wierzyciel może dochodzić tych kwot bez konieczności wykazywania, że koszty te zostały poniesione.

Kancelaria Adwokacka Kusak Krzyszowski i Partnerzy Spółka Partnerska prowadziła wiele postępowań, które zakończyły się sukcesem dla przedsiębiorcy.

Kiedy powstaje roszczenie o rekompensatę? 

Roszczenie o rekompensatę powstaje w dniu, w którym przedsiębiorca – wierzyciel nabył uprawnienie do naliczania odsetek za opóźnienie w związku z transakcją handlową.

Jak ustala się równowartość kwoty rekompensaty? 

Równowartość kwoty rekompensaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Czy można dochodzić należności ponad kwoty stałe rekompensaty?

Tak. Przepisy nie wykluczają możliwości dochodzenia poniesionych kosztów w związku z dochodzeniem należności ponad kwoty stałe tj. 40 euro, 70 euro, 100 euro.

Jednak sposób dochodzenia tych kwot różni się o tyle, iż jeśli koszty windykacyjne przekroczą równowartość stałych kwot to przedsiębiorca – wierzyciel zobowiązany jest wezwać przedsiębiorcę – dłużnika do zapłaty. Ponadto w ewentualnym postępowaniu sądowym zachodzi konieczność wykazania poniesionych kosztów ponad kwoty stałe.

W Kancelarii Adwokackiej Kusak Krzyszowski i Partnerzy Spółka Partnerska dowiesz się jakich dokumentów potrzebujesz i co należy zgromadzić aby dochodzić należnych Ci roszczeń.

Wstecz

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczona restrukturyzacja to nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony tarczą antykryzysową 4.0. Co ważne ustawa nie wskazuje, iż z tej procedury skorzystaj mogą tylko przedsiębiorcy, których problemy finansowe powstały w czasie pandemii, wobec czego może być ona wykorzystana także przez każde przedsiębiorstwo niezależnie od źródeł problemów


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Klauzula dobrego samarytanina w pigułce

Klauzula dobrego samarytanina budzi wśród pacjentów wiele obaw i kontrowersji. Czy ofiary błędu medycznego utracą możliwość dochodzenia odszkodowania przed sądem i czy pracownicy służby zdrowia mogą od teraz bezkarnie dopuszczać się błędów w sztuce lekarskiej? Artykuł udziela odpowiedzi na oba postawione pytania.


Zobacz więcej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi instrument skutecznego, czasowego wyeliminowania nierzetelnego kontrahenta z obrotu prawnego. Wystarczy złożyć wniosek do właściwego sądu.


Zobacz więcej

Co zrobić jak ojciec/matka utrudniają bądź uniemożliwiają drugiemu rodzicowi kontakty z dzieckiem?

Drugi rodzic utrudnia bądź uniemożliwia Ci kontakty z dzieckiem? Jest na to prawne rozwiązanie!


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Zwrot kosztów odzyskiwania należności

Pieniądze, które Ci się należą za odzyskiwanie należności w związku z opóźnieniami wynikającymi z transakcji handlowych.


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Po za roszczeniem głównym przedsiębiorca może dochodzić dodatkowych kosztów związanych ściśle z prowadzeniem firmy. Jakie to są koszty i czego dotyczą? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej