Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Czy szkodę należy zgłosić w dniu jej wystąpienia, a może przepisy zakreślają ubezpieczonemu okres w którym może on spełnić ten obowiązek?

W przypadku pojawienia się szkody jedną z pierwszych czynności powinno być poinformowanie o jej zajściu ubezpieczyciela. Jest to niezwykle istotne, ponieważ w przypadku przekroczenia terminu zakreślonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe narażamy się na ryzyko zmniejszenia przyznanego nam świadczenia.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku naszej opieszałości ze zgłoszeniem szkody, ubezpieczyciel nie może całkowicie odstąpić od obowiązku naprawienia szkody, a jego jedynym uprawnieniem jest redukcja odszkodowania.

Wynika to wprost z treści art. 818 § 3 Kodeksu cywilnego, który jako sankcję za nieterminowe zgłoszenie szkody przewiduje „odpowiednie zmniejszenie świadczenia”. Istotna jest również znajomość przesłanek warunkujących opisywane uprawnienie ubezpieczyciela. Niedotrzymanie terminu na zgłoszenie szkody przez ubezpieczonego musi być bowiem zawinione lub musi wynikać z rażącego niedbalstwa.

Termin do poinformowania ubezpieczyciela o szkodzie musi być ponadto wskazany w umowie zawartej z ubezpieczonym lub musi wynikać z ogólnych warunków ubezpieczenia.

Niestety w większości przypadków kwota odszkodowania ustalona przez ubezpieczyciela, w toku postępowania likwidacyjnego, odbiega od sumy rzeczywiście należnej poszkodowanemu. Bez interwencji ze strony prawnika ciężko będzie poszkodowanemu nakłonić towarzystwo ubezpieczeniowe do zmiany swojej decyzji.

W Kancelarii Kusak Krzyszowski i Partnerzy posiadamy doświadczenie w wywalczaniu sprawiedliwej kwoty odszkodowania dla naszych Klientów. Część naszych spraw kończymy już na etapie przedsądowym, a w pozostałych walczymy o odszkodowanie należne naszym Klientom w Sądzie. Zapewniamy fachową i rzetelną pomoc wszystkim naszym Klientom, bez względu na rodzaj szkody i poziom skomplikowania danej sprawy.

Wstecz

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczona restrukturyzacja to nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony tarczą antykryzysową 4.0. Co ważne ustawa nie wskazuje, iż z tej procedury skorzystaj mogą tylko przedsiębiorcy, których problemy finansowe powstały w czasie pandemii, wobec czego może być ona wykorzystana także przez każde przedsiębiorstwo niezależnie od źródeł problemów


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Klauzula dobrego samarytanina w pigułce

Klauzula dobrego samarytanina budzi wśród pacjentów wiele obaw i kontrowersji. Czy ofiary błędu medycznego utracą możliwość dochodzenia odszkodowania przed sądem i czy pracownicy służby zdrowia mogą od teraz bezkarnie dopuszczać się błędów w sztuce lekarskiej? Artykuł udziela odpowiedzi na oba postawione pytania.


Zobacz więcej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi instrument skutecznego, czasowego wyeliminowania nierzetelnego kontrahenta z obrotu prawnego. Wystarczy złożyć wniosek do właściwego sądu.


Zobacz więcej

Co zrobić jak ojciec/matka utrudniają bądź uniemożliwiają drugiemu rodzicowi kontakty z dzieckiem?

Drugi rodzic utrudnia bądź uniemożliwia Ci kontakty z dzieckiem? Jest na to prawne rozwiązanie!


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Zwrot kosztów odzyskiwania należności

Pieniądze, które Ci się należą za odzyskiwanie należności w związku z opóźnieniami wynikającymi z transakcji handlowych.


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Po za roszczeniem głównym przedsiębiorca może dochodzić dodatkowych kosztów związanych ściśle z prowadzeniem firmy. Jakie to są koszty i czego dotyczą? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej