Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

 

Kto może domagać się odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych może domagać się strona (podmiot transakcji handlowej) umowy, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usług i tylko jeśli zawiera umowę w związku z wykonywaną działalnością.

Kancelaria Adwokacka Kusak Krzyszowski i Partnerzy Spółka Partnerska z uwagi na bogate doświadczenie w dziedzinie prawa handlowego oraz szereg przeprowadzonych postępowań w tym zakresie posiada bardzo bogate doświadczenie w dochodzeniu należności w imieniu przedsiębiorców.

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych enumeratywnie wymienia podmioty, które mogą być stronami takiej umowy. Są to m.in. przedsiębiorcy, w tym wspólnicy spółki cywilnej, podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z rolnictwem, hodowlą zwierząt itp., jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, osoby wykonujące wolny zawód, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Kiedy można domagać się odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych można domagać się wtedy, kiedy podmiot transakcji handlowej opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego.

Prościej mówiąc, np. wtedy kiedy przedsiębiorca – wierzyciel dostarczył towar innemu przedsiębiorcy  - dłużnikowi w ramach zawartej pomiędzy nimi transakcji handlowej (umowy), a przedsiębiorca - dłużnik nie dokonał zapłaty za ten towar.

Po upływie jakiego czasu można domagać się odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Co do zasady po upływie 30 dni po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę - wierzyciela.

Jednakże należy podkreślić, że nawet w przypadku zastrzeżenia przez strony umownego terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni, przedsiębiorca - wierzyciel ma możliwość żądania odsetek ustawowych za opóźnienie za okres po upływie 30 dni od dnia spełnienia świadczenia przez niego.

W jaki sposób ustala się wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu:

1)                  1 stycznia - do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;

2)                  1 lipca - do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

Gdzie można znaleźć informację na temat wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych ?

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w obwieszczeniu ogłoszonym przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Jaka jest obecnie wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych obecnie (od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.) wynosi:

1)      8,1% w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym;

2)      10,1% w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

 

Wstecz

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczona restrukturyzacja to nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony tarczą antykryzysową 4.0. Co ważne ustawa nie wskazuje, iż z tej procedury skorzystaj mogą tylko przedsiębiorcy, których problemy finansowe powstały w czasie pandemii, wobec czego może być ona wykorzystana także przez każde przedsiębiorstwo niezależnie od źródeł problemów


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Klauzula dobrego samarytanina w pigułce

Klauzula dobrego samarytanina budzi wśród pacjentów wiele obaw i kontrowersji. Czy ofiary błędu medycznego utracą możliwość dochodzenia odszkodowania przed sądem i czy pracownicy służby zdrowia mogą od teraz bezkarnie dopuszczać się błędów w sztuce lekarskiej? Artykuł udziela odpowiedzi na oba postawione pytania.


Zobacz więcej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi instrument skutecznego, czasowego wyeliminowania nierzetelnego kontrahenta z obrotu prawnego. Wystarczy złożyć wniosek do właściwego sądu.


Zobacz więcej

Co zrobić jak ojciec/matka utrudniają bądź uniemożliwiają drugiemu rodzicowi kontakty z dzieckiem?

Drugi rodzic utrudnia bądź uniemożliwia Ci kontakty z dzieckiem? Jest na to prawne rozwiązanie!


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Zwrot kosztów odzyskiwania należności

Pieniądze, które Ci się należą za odzyskiwanie należności w związku z opóźnieniami wynikającymi z transakcji handlowych.


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Po za roszczeniem głównym przedsiębiorca może dochodzić dodatkowych kosztów związanych ściśle z prowadzeniem firmy. Jakie to są koszty i czego dotyczą? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej