Klauzula dobrego samarytanina w pigułce

Czyli zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w pytaniach i odpowiedziach.

Sytuacja w jakiej obecnie się znajdujemy wymusza na ustawodawcy szukanie właściwych środków stwarzających warunki do skutecznej walki z wirusem, a także zmniejszających negatywne skutki pandemii dotykające obywateli. W ostatnim czasie sporo kontrowersji wywołała treść art. 23 ustawy z dnia 22 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID‑19, wyłączająca odpowiedzialność karną pracowników służby zdrowia za wymienione w przepisie czyny zabronione.

Jakich przestępstw dotyczy zwolnienie z odpowiedzialności karnej?

Wyłączenie odpowiedzialności karnej dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, nieumyślnego spowodowania lekkiego, średniego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także nieumyślnego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo.

Którzy pracownicy służby zdrowia podlegają powyższemu wyłączeniu?

Omawiany przepis zwalnia z odpowiedzialności karnej lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, a także osoby udzielające świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Kiedy pracownik służby zdrowia może skorzystać z ochrony wynikającej z klauzuli?

Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej jest dokonanie czynu zabronionego w ramach rozpoznawania lub leczenia COVID-19 w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także działanie w szczególnych okolicznościach. Czyn nie może ponadto wynikać z rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.

Czy klauzula dobrego samarytanina uniemożliwi uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia za błąd medyczny?

Bynajmniej, zwolnienie pracownika służby zdrowia z odpowiedzialności karnej nie wyłącza możliwości dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Pacjent ma zawsze prawo domagać się naprawienia szkody od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub jego ubezpieczyciela.

Należy oczywiście pamiętać, że pacjent w sporze ze szpitalem lub innym zakładem leczniczym nigdy nie jest na wyrównanej pozycji. Szpital dysponuje zazwyczaj całym zespołem wyspecjalizowanych prawników, podobnie jak zakład ubezpieczeniowy. Ta wyraźna dysproporcja sił powoduje, że pacjenta można porównać do amatorskiego pięściarza wychodzącego do ringu z mistrzem wagi ciężkiej. Dlatego niezmiernie istotne jest, żeby już od samego początku sporu pacjentowi zagwarantować pomoc ze strony adwokata.

W Kancelarii Kusak Krzyszowski i Partnerzy pracują prawnicy mający ogromne doświadczenie w postępowaniach cywilnych, skutecznie walcząc przed sądem o należne poszkodowanemu odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Nasi Klienci mogą zająć się rekonwalescencją i dochodzeniem do zdrowia, w trakcie kiedy nasz zespół będzie walczył o ich interesy.

 

Wstecz

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczona restrukturyzacja to nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony tarczą antykryzysową 4.0. Co ważne ustawa nie wskazuje, iż z tej procedury skorzystaj mogą tylko przedsiębiorcy, których problemy finansowe powstały w czasie pandemii, wobec czego może być ona wykorzystana także przez każde przedsiębiorstwo niezależnie od źródeł problemów


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Klauzula dobrego samarytanina w pigułce

Klauzula dobrego samarytanina budzi wśród pacjentów wiele obaw i kontrowersji. Czy ofiary błędu medycznego utracą możliwość dochodzenia odszkodowania przed sądem i czy pracownicy służby zdrowia mogą od teraz bezkarnie dopuszczać się błędów w sztuce lekarskiej? Artykuł udziela odpowiedzi na oba postawione pytania.


Zobacz więcej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi instrument skutecznego, czasowego wyeliminowania nierzetelnego kontrahenta z obrotu prawnego. Wystarczy złożyć wniosek do właściwego sądu.


Zobacz więcej

Co zrobić jak ojciec/matka utrudniają bądź uniemożliwiają drugiemu rodzicowi kontakty z dzieckiem?

Drugi rodzic utrudnia bądź uniemożliwia Ci kontakty z dzieckiem? Jest na to prawne rozwiązanie!


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Zwrot kosztów odzyskiwania należności

Pieniądze, które Ci się należą za odzyskiwanie należności w związku z opóźnieniami wynikającymi z transakcji handlowych.


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Po za roszczeniem głównym przedsiębiorca może dochodzić dodatkowych kosztów związanych ściśle z prowadzeniem firmy. Jakie to są koszty i czego dotyczą? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej