Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej możne zostać orzeczony wobec osoby fizycznej, która ze swojej winy, będąc do tego zobowiązana nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości lub swoim nierzetelnym postępowaniem utrudniała prowadzenie postępowania upadłościowego. Osoba, wobec której orzeczony zostanie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, nie może m.in. prowadzić indywidualnej działalności gospodarczej, działalności gospodarczej jako wspólnik w spółce cywilnej czy pełnić różnych funkcji w spółkach prawa handlowego. Orzekając zakaz prowadzenia działalności gospodarczej Sąd koncentruje swoją uwagę na stopniu winy osoby oraz skutkach nierzetelnego jej postępowania, np. obniżenia wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego czy rozmiaru pokrzywdzenia wierzycieli. Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej mogą złożyć tylko podmioty enumeratywnie wymienione w ustawie Prawo upadłościowe, a więc wierzyciel, syndyk, zarządca przymusowy, tymczasowy nadzorca sądowy, prokurator, prezes UOKIK i prezes KNF.

Wniosek ten może zostać złożony niezależnie od tego, czy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe dłużnika.

Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań, skutecznie doprowadzając do pozytywnych rozstrzygnięć w tym zakresie.

Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej – jak napisać?

Prawidłowe skonstruowanie wniosku o orzeczenie zakazu działalności gospodarczej wymaga zachowania pewnych reguł, określonych w ustawie Prawo upadłościowe. Poniżej odpowiadamy na podstawowe pytania dotyczące sporządzenia wniosku. 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej mogą złożyć tylko podmioty wskazane w ustawie Prawo upadłościowe, a mianowicie:

1.      wierzyciel,

2.      syndyk,

3.      tymczasowy nadzorca sądowy,

4.      zarządca przymusowy,

5.      prokurator,

6.      prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

7.      prezes Komisji Nadzoru Finansowego.

Złożenie wniosku przez podmiot, który jest do tego nieuprawniony, skutkować będzie jego oddaleniem.

Gdzie  i w jakim terminie należy złożyć wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej należy złożyć do Sądu, który jest właściwy dla ogłoszenia upadłości dłużnika (Sąd upadłościowy). Sądem upadłościowym jest Sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Wniosek o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej należy złożyć w terminie 1 roku od dnia zakończenia, umorzenia lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony, wówczas można go złożyć w terminie 3 lat od dnia ustania stanu niewypłacalności.

Na jaki okres może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i jakie okoliczności należy wykazać ?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może zostać orzeczony na okres od jednego do dziesięciu lat. Kierując wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej należy wykazać stopień zawinienia osoby w niezłożeniu w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, skutki podejmowanych przez osobę działań, w szczególności obniżenia wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego oraz rozmiaru pokrzywdzenia wierzyciela.

Jakie są konsekwencje orzeczenia zakazu?

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej powoduje, że dłużnik nie może:

1.      prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej,

2.      pełnić funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej , reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy oferuje pomoc prawną zarówno na etapie sporządzania wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jak również na drodze postępowania sądowego. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia i kompleksowej obsługi – napisz do nas!

 

Wstecz

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczona restrukturyzacja to nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony tarczą antykryzysową 4.0. Co ważne ustawa nie wskazuje, iż z tej procedury skorzystaj mogą tylko przedsiębiorcy, których problemy finansowe powstały w czasie pandemii, wobec czego może być ona wykorzystana także przez każde przedsiębiorstwo niezależnie od źródeł problemów


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Klauzula dobrego samarytanina w pigułce

Klauzula dobrego samarytanina budzi wśród pacjentów wiele obaw i kontrowersji. Czy ofiary błędu medycznego utracą możliwość dochodzenia odszkodowania przed sądem i czy pracownicy służby zdrowia mogą od teraz bezkarnie dopuszczać się błędów w sztuce lekarskiej? Artykuł udziela odpowiedzi na oba postawione pytania.


Zobacz więcej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi instrument skutecznego, czasowego wyeliminowania nierzetelnego kontrahenta z obrotu prawnego. Wystarczy złożyć wniosek do właściwego sądu.


Zobacz więcej

Co zrobić jak ojciec/matka utrudniają bądź uniemożliwiają drugiemu rodzicowi kontakty z dzieckiem?

Drugi rodzic utrudnia bądź uniemożliwia Ci kontakty z dzieckiem? Jest na to prawne rozwiązanie!


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Zwrot kosztów odzyskiwania należności

Pieniądze, które Ci się należą za odzyskiwanie należności w związku z opóźnieniami wynikającymi z transakcji handlowych.


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Po za roszczeniem głównym przedsiębiorca może dochodzić dodatkowych kosztów związanych ściśle z prowadzeniem firmy. Jakie to są koszty i czego dotyczą? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej